Nieuws

Brusselse regering keurt tweede luik van fiscale hervorming goed
De Brusselse regering heeft op voorstel van minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel vandaag een ontwerp van ordonnantie met het tweede luik van de fiscale hervorming goedgekeurd. Dit luik omvat onder andere het toekennen van een premie van 120 euro voor "alle" eigenaars van een woning als hoofdverblijfplaats in het Brussels Gewest, de afschaffing van de woonbonus, en een verlaging van de registratierechten en van de personenbelasting.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft volgens haar regeerakkoord van juli 2014 de bedoeling om de Brusselaars (burgers en bedrijven) minder belastingen te laten betalen. Zij zijn immers al het meest belast in ons land. Ook is het de bedoeling om de belastingdruk op arbeid te verminderen en deze naar onroerende vermogens te verschuiven.

Guy Vanhengel: "Belangrijk is dat een en ander gericht is op een hervorming om de Brusselse fiscaliteit minder complex, rechtvaardiger en gunstiger voor de Brusselaars te maken."

De fiscale hervorming kwam tot stand op basis van de werkzaamheden van een taskforce met verschillende fiscale experts. De hervorming gebeurt in volledig behoud van het begrotingsevenwicht.

Een eerste reeks maatregelen werd reeds in het Brussels parlement goedgekeurd. Voor de Brusselaars werden vanaf 2016 de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de 1% agglomeratie-belasting in de personenbelasting afgeschaft. Guy Vanhengel: "Deze belasting maakte het leven duurder en benadeelde de Brusselaars. De afschaffing zal leiden tot een daling van de belasting op inkomsten uit werk."

Het tweede luik omvat onder meer de volgende maatregelen:

- de toekenning van een forfaitaire premie van 120 euro per woning gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin de eigenaar zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ingaand in 2016. Aanvankelijk bleef deze premie beperkt tot "kwetsbare eigenaars". Nu is beslist deze premie aan alle rechthebbende eigenaars toe te kennen;

- de opheffing van de woonbonus voor contracten afgesloten na 31 december 2016; deze maatregel gaat in vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017);

- het optrekken van het bestaande abattement in de registratierechten bij aankoop van een woning-hoofdverblijfplaats voor wie geen volle eigenaar is van een andere woning; het nieuwe abattement zal 175.000 euro bedragen voor aankopen die betrekking hebben op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2017 en zal geen toepassing vinden wanneer de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten 500.000 euro of meer bedraagt;

- een algemene verlaging van 0,5% van de personenbelasting via een verlaging van de gewestelijke opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017);

- een vereenvoudiging, versoepeling en harmonisering van de bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van kmo's;

- inzake successierechten, de gelijkschakeling van stiefkinderen met gewone kinderen en om een soepeler regeling voor adoptiekinderen die tevens wordt uitgebreid naar zorgkinderen;

- een verhoging (x2,5) van de belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten, ingaand op 1 januari 2017;

- de invoering van een nultarief in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage, ingaand op 1 januari 2017.