Les news

Sven Gatz over de spending reviews: “Begroting aftoetsen op efficiëntie”.
BEGROTING 21 MAART 2022 – Sven Gatz drukt zijn stempel op begrotingsbeleid. “In samenwerking met EU hebben we nu tools ontwikkeld om ons begrotingsbeleid gerichter en efficiënter te maken. Noem het Begroting 2.0” aldus Sven Gatz. “Het is ook een antwoord op de kritiek van het Rekenhof op de Brusselse rekeningen”. De Brusselse minister van Begroting, Sven Gatz presenteerde samen met een Europese delegatie de nieuwe plannen in de commissie financiën van het Brussels parlement: een analyse door de EU van de sterktes en zwaktes van onze Brusselse begroting (PEFA-report) en de nieuwe spending reviews, waar we per beleidsdomein de begroting ook toetsen op haar efficiëntie in de praktijk. “Het is echt wel een nieuwe benadering”. 

 

Het PEFA-rapport versus Rekenhof

De EU promoot in alle lidstaten, regio’s en steden een nieuwe aanpak qua begroting. Minister Gatz is onmiddellijk op dit voorstel ingegaan. Begroting is meer dan planning en controle. Het moet ook een instrument zijn om de efficiëntie van de gemaakte politieke keuzes te meten.

 Voorafgaand aan de oefening moest de EU het huidig financieel beleid doorlichten. Het zogenaamde PEFA-Rapport (Public Expenditure and Financial Accoutability). De leden van het Brussels parlement, vooral van de oppositie, hadden uiteraard heel wat vragen in commissie over deze doorlichting. Enkele maanden terug nog had het Rekenhof, net als voor de Vlaamse rekeningen, ook voor de Brusselse rekeningen een kritisch rapport geschreven, waar we in het EU-rapport niets van terugvinden. 

 

John Wiggins die in opdracht van de Europese Commissie de doorlichting deed was helder: “Ik ben me er bewust van dat het Rekenhof op fouten wijst, daar waar wij stellen dat de cijfers kloppen! Het Rekenhof legt de nadruk op de consolidatie van de rekeningen. Maar het Rekenhof heeft nergens voorbeelden gegeven van slecht besteed geld, van bestedingen waar geen rekenschap voor gegeven wordt of van enige verspilling van middelen. Het is dan ook spijtig dat het Rekenhof niet meer geïnteresseerd is in de ‘performance’ van de begroting, eerder dan in de wijze waarop de rekeningen worden voorgesteld”. Wiggins pleitte voor een performance-audit en hoopte dat het Rekenhof in deze richting zou evolueren.

 

Minister Gatz was iets voorzichtiger. “Het viel wat tegen met het Rekenhof in het najaar. Het Rekenhof had gelijk. Het Rekenhof heeft, net als de kiezers, altijd gelijk”. Minister Gatz nam trouwens de nodige maatregelen om de controle op rekeningen nog te verbeteren. “Maar de PEFA maakt duidelijk dat het een andere methode is. Het Rekenhof kijkt één op één naar de rekeningen. PEFA heeft meer een panoramisch of helikopter zicht op de begroting en rekeningen”. Sven Gatz benadrukte dat hij bij de herziening van de ordonnantie op de rekeningen de evaluatiemethode van het PEFA mee zal opnemen. Zo wil de regering meer inspelen op de middellange termijn doelstellingen van een begroting en dus meer de efficiëntie van de begroting in functie van beleidsdoelstellingen benadrukken. 

 

Spending Reviews

De Europese Commissie heeft de Brusselse administratie ook al onmiddellijk bijgestaan bij twee proefprojecten die eind 2021 werden afgerond. Er werd een methodologie opgezet om het mobiliteitsbeleid en het beleid qua sociale huisvesting te toetsen aan de doelstellingen die de regering zich had gesteld. “De spending reviews kunnen ons helpen in de huidige context van stijgende schulden en beperkte begrotingsruimte. Zo kunnen we beter overbodige en inefficiënte maatregelen detecteren en dus de middelen beter inzetten op wat de regering echt prioritair vindt. De vrijgekomen budgettaire ruimte kan benut worden voor groeibevorderende en klimaatvriendelijke investeringen of voor een verlaging van de belastingen. De methode zorgt hoe dan ook binnen de administraties voor een evaluatiecultuur van het beleid”, aldus Sven Gatz. Het is een cultuur die in andere landen al beter ingeburgerd is en die Sven Gatz hier ook graag ziet groeien. In Nederland bestaat er zo bijvoorbeeld al enige tijd de gewoonte dat elke administratie in opdracht van de uittredende regering een heroverweging maakt van de begroting. De adminsitratie moet dan een heroverwogen begrotingsvoorstel maken in een scenario van groei van de middelen (+5%), maar ook in een krimp of besparingsscenario (-5%, en -10%, en zelfs -20%). 

 

Of het nu de spending review is of een heroverweging, het zorgt voor een betere budgetcultuur met meer transparantie en opvolging. Al waarschuwde minister Sven Gatz in commissie wel voor de mythe van de technocratie. Het blijft belangrijk om de spending review of heroverweging goed af te wegen ten aanzien van de politieke doelen die een meerderheid zich stelt. 

 

In commissie wou de minister nog niet ingaan op de inhoud van de twee gevoerde spending reviews. Dat is volgens Gatz de taak van de bevoegde ministers: Elke Van Den Brandt wat de spending review over het mobiliteitsbeleid betreft en Nawal Ben Hamou over de sociale huisvesting. De minster kondigde wel aan dat hij hoopt dat er telkens twee spending reviews per jaar zouden komen. De parlementsleden zullen er wel snel bijzijn om beleidsdomeinen naar voor te schuiven voor de komende reviews, voegde hij er aan toe.

 

Meer info op:  https://www.svengatz.be/nl/persbericht-detail/?article=minister-sven-gatz-gaat-aan-de-slag-met-spending-reviews

De commissie herbekijken kan op:  https://www.youtube.com/watch?v=M2fJY75aOoM