Les news

Khadija Zamouri over VGC begroting 2022: 'Onderwijs is de motor van emancipatie in Brussel'
RVG - “Als de stad een emancipatiemachine is, dan is onderwijs de motor” aldus Khadija Zamouri. Het Nederlandstalig onderwijs is veruit het meest zichtbare beleidsdomein van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De liberalen hebben daar 20 jaar lang alles voor gedaan om dit optimaal uit te bouwen. “Tegen de stroom in!”  Vandaag klopt de Vlaams Nationale oppositie zich op de borst voor het succes van het Vlaams onderwijs in Brussel. “Het is geen ‘Vlaams onderwijs’, maar ‘Nederlandstalig onderwijs’ open voor iedereen die Nederlands wil leren en gebruiken”, reageert Zamouri.  De afgelopen twintig jaar hebben die nationalisten trouwens steeds gewaarschuwd om de deur van onze Nederlandstalige scholen niet te wijd open te zetten, want de kwaliteit zou dan dalen met teveel 'niet-vlamingen' in hun ogen. “Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft, is het niet al peis en vree, maar het onderwijssysteem is wel zeer sterk en flexibel” zegt Khadija Zamouri. Onze scholen werken elke dag aan meer capaciteit, voor meer Brusselse kinderen in steeds betere infrastructuur. We zetten nu in op gemotiveerde leerkrachten. 

 

Sterk en flexibel onderwijs

“Ontwikkelingskansen is de rode draad doorheen de meerjarenbegroting van de Vlaamse gemeenschapscommissie,” volgens Khadija Zamouri.  “Dit college heeft aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving”. In de strijd tegen schooluitval maakt het collegelid Gatz jaarlijks zo’n 140.000 euro vrij om jongeren in verontrustende opvoedings-en onderwijssituatie weer tot onderwijs te brengen en 750.000 euro wordt jaarlijks uitgetrokken voor de subsidielijn ‘schoolonkosten voor kwetsbare gezinnen’. “Dat is wat wij noemen de armoedecirkel doorbreken. Ons onderwijs is sterk en flexibel, innovatief én vooral inclusief. Dat wil zeggen open voor iedereen,” aldus Khadija Zamouri.

 

Er zal worden nagegaan hoe met die extra middelen meer specialisten in de scholen kunnen worden ingeschakeld. Daarbij worden niet alleen de individuele jongeren geholpen, maar ook het schoolklimaat wordt ondersteund. 

 

Leerkrachtentekort

Brusselse scholen werden bij het begin van dit schooljaar, net als in Vlaanderen, geconfronteerd met een lerarentekort. Het was al een aandachtspunt. Er ontstond plots een crisissituatie. “Sven Gatz heeft gerageerd met een snel actieplan om specifieke doelgroepen aan te spreken”. De campagne ‘Leerkracht BXL’ zal worden voortgezet en meer gericht zijn op diversiteit en het werven van leerkrachten.

 

Ook wordt bekeken hoe de gepensioneerde leerkrachten tijdelijk kunnen worden ingezet. Daarnaast zal een eigen matching tool worden ontwikkeld om vraag en aanbod te centraliseren. De aanvangsbegeleiding voor zij-instromers wordt verbeterd. Het project ‘Teach for Brussels’ wordt voortgezet.

 

Capaciteit in onderwijs

Voor Open Vld blijft onderwijs in Brussel het speerpunt van het VGC-beleid. “We zijn niet alleen trots op dit onderwijs. We zijn ook trots dat we dit tegen de stroom in mee hebben uitgetekend. We willen ook morgen kwaliteit en openheid in ons onderwijs”.

 

Dat begint bij extra investeringen in de kinderopvang. Er komen nieuwe kinderdagverblijven dankzij een nauwe samenwerking tussen het beleidsdomein onderwijs en welzijn en gezin. “Maar we investeren niet enkel in bakstenen. Kleine ketjes worden groter en hebben dus een plek in een school nodig. Het huidige en toenmalig collegelid bevoegd voor onderwijs , Sven Gatz en Guy Vanhengel, hebben niet op de BISA studie gewacht om extra te investeren in het secundair onderwijs” vertelt een daadkrachtige  Zamouri.  

 

Khadija Zamouri: « De doelstelling van 1000 plaatsen per jaar zal met de voorliggende plannen  ruimschoots behaald worden. Met Campus Compas, Comenius, St-Michel, Pacheco en binnenkort Walcourt Deleers. Zo komen er dus honderden extra plaatsen voor onze ketten. De Brusselse ketjes krijgen niet alleen splinternieuwe infrastructuur maar tegelijk kunnen ze rekenen op de profesionele onderwijsondersteuning vanuit het Onderwijs Centrum Brussel. » 

 

Geen voorrangsregels voor scholen in rand

"De nieuwe voorrangsregels die Vlaanderen heeft aangekondigd zullen de druk op het Nederlandstalig onderwijs in Brussel enkel vergroten" zegt Sven Gatz, Brussels minister. "basisscholen mogen vanaf september plaats reserveren voor kinderen die in de gemeente wonen en secundaire scholen mogen 70 procent van de plaatsen voorbehouden voor kinderen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Hiermee wordt de band binnen de Vlaamse gemeenschap opgeheven want zo wordt er een lijn getrokken tussen Vlaanderen en Brussel.”