Nieuws

Brussels Parlement keurt tweede fase van fiscale hervorming goed
Belangrijke nieuwigheden voor de Brusselaars vanaf 1 januari 2017

Brussels Parlement keurt tweede fase van fiscale hervorming goed

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft vandaag de tweede fase van de fiscale hervorming in Brussel besproken en goedgekeurd. Met deze goedkeuring realiseert minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel een belangrijk deel van het regeerakkoord uit 2014 van de regering-Vervoort.

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft volgens haar regeerakkoord van juli 2014 de bedoeling om de Brusselaars (burgers en bedrijven) minder belastingen te laten betalen. Ook is het de bedoeling om de belastingdruk op arbeid te verminderen en deze naar onroerende vermogens te verschuiven.

 

Guy Vanhengel: “De fiscale hervorming is een evenwichtige hervorming. Ze moet in haar geheel worden bekeken. Ze is gekenmerkt door een fiscaliteit die rechtvaardiger en voordeliger is wegens de verminderde lasten bij het verwerven van een eigendom”.

Om de fiscale hervorming uit te werken en een analyse te maken van de gevolgen, werd een beroep gedaan op externe kennis met onder meer:

 • een taskforce bestaande uit professoren en fiscalisten;
 • de federatie van notarissen en het werkveld,
 • de KU Leuven die een uitvoerige analyse maakte over het nut van de woonbonus, in functie van de Brusselse woonmarkt;
 • de belangenverenigingen en de sectoriële federaties.

Er werden tevens talrijke debatten gehouden in de bevoegde parlementaire commissie van het Brussels parlement, met hoorzittingen in aanwezigheid van de fiscale experten.


De hervorming gebeurt in volledig behoud van het begrotingsevenwicht.


In 2016 werd de volgende reeks van hervormingen doorgevoerd:

 • de forfaitaire belasting van 89 euro werd vanaf 2016 afgeschaft;
 • de personenbelasting daalt met 1% in 2016 (aanvullende agglo-belasting);

 Guy Vanhengel: “De Brusselaars zijn immers al het meest belast in ons land. Deze belasting maakte het leven in de stad duurder en benadeelde de Brusselaars. De afschaffing zal leiden tot een daling van de belasting op inkomsten uit arbeid”.

 •  zoals voorzien in de beleidsverklaring neemt de onroerende voorheffing gemiddeld, en afhankelijk van de gemeente, toe met ongeveer 12% vanaf 2016. Ter compensatie genieten Brusselse eigenaar-bewoners echter van een premie “BE HOME” van 120 euro;
 • voor de personenbelasting besliste de regering een aantal fiscale niches af te schaffen waarvan slechts de goed geïnformeerde burgers konden genieten;
 • voor dienstencheques werd de aftrekbaarheid van 30% naar 15% gebracht. Deze beslissing past binnen een bredere hervorming voorgesteld door de minister van Economie, die eveneens bepaalt dat de nominale prijs van de dienstencheque, die vandaag 9 euro bedraagt, behouden blijft voor deze legislatuur. Daarmee wordt het behoud van de werkgelegenheid en de attractiviteit van het mechanisme gewaarborgd;
 • inzake milieufiscaliteit streeft de regering ernaar om alle fiscale hefbomen van de federale administratie nog deze legislatuur te recupereren: er wordt werk gemaakt van de overname van de verkeersbelastingen en de belasting op de inverkeerstelling Dit verschaft de regering de nodige middelen om deze complexe fiscaliteit aan te passen aan de Brusselse stedelijke werkelijkheid;
 • ook werd voorzien in een verlaging van de onroerende schenkingsrechten.


Vanaf 1 januari 2017 zijn de concrete nieuwigheden:

 • na de verlaging met 1% van de personenbelasting in 2016 wordt deze belasting nog eens verlaagd met een bijkomende 0,5%, samen dus 1,5% (vanaf de inkomsten 2017/aanslagjaar 2018);
 • de opheffing van de woonbonus voor akten van hypotheekstelling die bij de notaris worden verleden na 31 december 2016;
 • voor een vlottere toegang tot eigendom worden de registratierechten drastisch verminderd om de Brusselaars toe te laten hun eerste of enige woning te kopen. De korting (abattement) voor de registratierechten verhoogt van 60.000 euro naar 175.000 euro voor transacties tot 500.000 euro. Dit betekent dat gezinnen die zich duurzaam in ons gewest vestigen een directe korting kunnen krijgen van vrijwel 22.000 euro.
 • er wordt een nultarief ingevoerd in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage:
 • de bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd;
 • de belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten wordt x 2,5 verhoogd. Voor bank- en financieringsinstellingen stijgt het bedrag van 750 euro naar 1.875 euro. Voor bankautomaten wordt het bedrag van de belasting opgetrokken van 250 euro naar 625 euro.


Campagne

De volledige fiscale hervorming is hiermee door het Brussels Parlement goedgekeurd. Wie meer informatie wenst kan terecht op de website van Brussel Fiscaliteit. In de loop van 2017 zal Brussel Fiscaliteit een informatiecampagne opzetten om de fiscale hervorming aan de Brusselaars uit te leggen.

Meer info op fiscaliteit.brussels