Nieuws

Rapport Rekenhof: Brusselse regering heeft boodschap begrepen en onderneemt dringende actie
De Brusselse regering nam kennis van het Rapport van het Rekenhof m.b.t. de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2020. De regering wenst te benadrukken dat haar rekeningen correct en betrouwbaar zijn, maar neemt de kritiek van het Rekenhof zeer ernstig. Dit rapport moet er ons absoluut toe aanzetten de kwaliteit van onze boekhoudkundige rapportage te verbeteren. Een task force binnen de gewestelijke administratie zal hiertoe de nodige opvolging doen.

Op een spoedoverleg tussen het kabinet van de Minister voor Financiën en Begroting en de administraties Brussel Financiën & Begroting (BFB) en Brussel Fiscaliteit (BF) werd alvast de volgende aanpak op korte termijn naar voren gebracht:


1. Automatiseren van informatiestromen

De investeringen in IT (platform SAP) in 2020 die operationeel zijn sedert 1 januari 2021 zouden aan het grootste deel van de opmerkingen van het Rekenhof i.v.m. de betrouwbaarheid van de fiscale gegevens en de tijdige interne uitwisseling van gegevens binnen de administratie een antwoord moeten kunnen geven.


2. Een betere dialoog

De gewestelijke administratie zal een geïntensiveerd en regelmatiger overleg met het Rekenhof organiseren om aan de opmerkingen van het hof tegemoet te komen.


3. Sterkere procedures

De gewestelijke administratie zal investeren in een grondigere double check van boekhoudkundige gegevens tussen de verschillende ambtenaren en administratieve afdelingen.


4. Het opvolgingstraject kwalitatiever maken

De regering zal de Organieke Ordonnantie houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle uit 2006 aanpassen om het kwaliteitstraject van deze processen te vergroten.


5. Responsabilisering van externe administraties.

De vorige punten hadden voornamelijk betrekking op de centrale gewestelijke administratie. Ook de directeurs en boekhoudkundige diensten van de Instellingen van Openbaar Nut zullen in een strak boekhoudkundig rapporteringsplan geresponsabiliseerd worden. Dit zal ook bekeken worden in het gewestelijke plan voor hervorming van de Brusselse administraties, OPTIris.


De Brusselse regering zal niet nalaten haar financieel beleid verder te versterken, om in overleg met het Rekenhof in de toekomst tot een certificering van haar algemene rekeningen te komen.