Nieuws

Opinie: Liefde voor Brussel, Negen punten voor de toekomst. Door Jelmen Haaze
Jelmen Haaze – Voorzitter Open Vld Elsene, 25/08/2020


Lokale autoriteiten spelen een essentiële rol in de corona aanpak. Nu de eerste, logistieke uitdagingen achter de rug zijn volgt de meer politieke vraag. Hoe ziet het Brussel van de toekomst eruit? Als we onze stad graag zien moeten we beslissingen nemen over hoe wij als liberalen een invulling geven aan deze vraag in het licht van de huidige pandemie. Voor Brussel kunnen we hierbij voortbouwen op een sterk programma.

Hoewel er een algemeen beleid uitgestippeld werd op federaal niveau speelden steden een grote rol in het uitrollen van het beleid. De grote verschillen tussen steden onderling en zelfs binnen een stad werden daardoor scherp gesteld. Denk maar aan de kuststeden die veel binnenlands toerisme te verwerken krijgen, maar ook bijvoorbeeld kleinere dorpen en de grote stedelijke centra, regio’s met meer armoede, meer jonge gezinnen of een oudere bevolking hadden elk hun uitdagingen.

De uitdagingen waren niet gerelateerd aan bevolkingsdichtheid maar aan structurele verschillen en de kwaliteit van de verstedelijking. Het is dan ook fout om te wijzen naar verstedelijking als een risico. De “urban premium” zal geen “urban penalty” worden als we beslissingen durven te nemen over de toekomst na covid-19.

Open VLD Brussel kan in een post-corona visie voortbouwen op een sterk programma dat al zocht naar haalbare en gedragen oplossingen om van Brussel een wereldstad op mensenmaat te maken. Negen punten uit het programma zijn vandaag belangrijker dan ooit:

1)     Een toekomst bieden voor elke Brusselaar zal een centraal concept moeten blijven. De nadruk die Open VLD hierbij legt op onderwijs, meertaligheid en kritisch denken is fundamenteel. Denk bijvoorbeeld maar aan de problemen zie ontstaan zijn in Stockholm waar men de migrantengemeenschap onvoldoende kon bereiken door taalproblemen, of aan de discussies rond “de curve”. Statistiek heeft zelden zo veel aandacht gekregen.

 

De corona-maatregelen hebben bovendien een grote impact gehad op de leerlingen en de scholen van het Nederlandstalig onderwijs. Minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor onderwijs en Scholenbouw heeft daarom meer middelen voorzien voor de verdeling van laptops en internetverbindingen en voor de uitbreiding van noodopvang op school en daarbuiten. Ook werd er geïnvesteerd in een grotere zomerschool en word prioriteit gegeven aan een budget voor elke school om in klasverband leerrijke activiteiten in de stad te organiseren.  

 

2)     Het belang van data en duidelijke communicatie is op pijnlijke wijze aan het licht gekomen. Digitalisering door automatiseren van processen, het gebruik van digitale data, en het stroomlijnen van interne en externe communicatie wordt daartoe steeds belangrijker. Hier moet steeds ook de privacy van de burger in rekening gebracht worden.  

 

3)     We kunnen terecht trots zijn op onze gezondheidzorg. Open Vld Brussel neemt dit ook ter harte. Daarom hebben we fors geïnvesteerd in gezondheidszorg én zorg in de brede zin, op maat van de stadsbewoner. Bij “grote stedelijke uitdagingen” denken we in eerste instantie vaak aan huisvesting, tewerkstelling, mobiliteit en veiligheid. Maar ook op het vlak van sociale bescherming en zorg bestaan er veel uitdagingen. Daarbij moeten we een evenwicht zoeken tussen:

a.     Forse investeringen in een genereus en efficiënt sociaal aanbod dat beantwoordt aan de noden van een grootstad met veel ongelijkheid en kansarmoede.

b.     Een zorgaanbod dat de stad voor middeninkomens in elk stadium van hun leven aantrekkelijk houdt om er te wonen.

 

De lockdown heeft een enorm impact gehad. We zien meer stress, eenzaamheid en angst. Verder inzetten op buurtzorg, versterking van het sociale weefsel en nabijheid van een kwalitatief zorgaanbod kan die effecten aanpakken. Een stad op mensenmaat is een groene, blauwe kindvriendelijke stad waar ruimte is voor sport en cultuur.


4)     De groene, blauwe en kindvriendelijke stad. Meer dan ooit had men behoefte aan een plek om tot rust te komen buiten de eigen vier muren. We moeten daarom waken over een groentoets. Elke Brusselaar moet op wandelafstand van zijn/haar woning toegang krijgen tot kwalitatieve groenruimte. Ook waterpartijen willen we terug een prominentere rol geven in ons straatbeeld. We willen het groene en blauwe netwerk in onze stad versterken.

 

Kindvriendelijkheid en kwaliteit van de stedelijke omgeving moet daarom centraal staan in het vergunningsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Aandacht voor de nodige groenruimte en een kindvriendelijke stad verhindert de stadsvlucht.

 

Door de nadruk te leggen op toegankelijkheid naast mobiliteit zorgen we er ook voor dat er minder dagdagelijkse inter-gewestelijke pendelbewegingen nodig zijn en beperken we onze globale ecologische voetafdruk.

 

5)     Sport: Met de gemiddeld jongste bevolking van ons land is het duidelijk dat de nood aan degelijke sportinfrastructuur in Brussel meer dan gewenst is. Maar sport is niet leeftijdsgebonden. Los van de gezondheidsaspecten van dagelijks sporten, levert sport ook een wezenlijke bijdrage aan de zelfontplooiing.

 

Daarom ook heeft Open Vld Brussel steeds ingezet op een tweesporenbeleid, waarbij we enerzijds investeren in de aanleg van nieuwe sportinfrastructuur en de renovatie van bestaande infrastructuur. Naast bijvoorbeeld looppistes in parken willen ook investeren in sporttoestellen voor ouderen.

 

6)     Cultuur: Stedelijk leven is rijk aan een veelheid van onafhankelijke culturele expressies. Het geeft mee vorm aan de stedelijke identiteit en diversiteit die we zo op prijs stellen. De cultuurondernemer willen we blijven omarmen. Net in tijden van corona is het opvallend dat dit deel van ons maatschappelijk en economisch leven zo onder druk is komen te staan. De cultuurondernemer willen we blijven omarmen. Om de kunstenaars en hun organisaties wat meer ademruimte te geven werd daarom ook een covidpremie voorzien.

 

Cultuur en entertainment zijn in West-Europa immers uitgegroeid tot vitale activiteiten. Steden zijn de plekken bij uitstek waar dit gebeurt: de culturele- en vrijetijdsbeleving van de stad moeten we daarom verder laten boomen. Naast de belangrijke economische impact bezorgt cultuur een stad ook soft power; ze creëert aantrekkingskracht en goodwill, zowel bij burgers als bij instellingen. We zetten ook in op Brussel als ultieme gedecentraliseerde cultuurmetropool.


7)     Brussel is dé stad van de start-ups: Ondernemerschap en creativiteit hebben vaak het verschil gemaakt tijdens corona. Als liberaal begrijpen we dat de overheid een rol te spelen heeft in tijden van crisis, maar de dynamiek en innovatie die de vrije markt biedt moet centraal staan.

 

Succes stories zoals dat van Greenbizz.brussels [1] tonen aan dat we meer private en publieke initiatieven voor co-working spaces en pop-ups in Brussel moeten stimuleren, op maat van de ondernemer: snel en soepel. Daarnaast willen we steun geven aan incubatoren die jonge, innovatieve bedrijven ondersteunen in hun opstartfase. Ook steun bij expansie is belangrijk om ambitieuze bedrijven in Brussel te houden.

 

8)     Schuldbeheer en controle op excessieve uitgaven. Open Vld blijft waken over een goed financieel beleid. Via budgettaire incentives stimuleerden we de gemeentes tot meer samenwerking, zowel met het gewest als met andere gemeentes. Daarnaast voorzagen we ook middelen om de gewestelijke Dienst Veiligheid en Preventie op te richten en uit te bouwen. Die stuurt een gecentraliseerd, gewestelijk Veiligheidsbeleid aan.

 

De overheid heeft een grote rol gespeeld in de eerste maanden van de covidcrisis. Er moet gewaakt worden op degelijk financieel beheer waar investering in Brussel om door de crisis te geraken hand in hand moet met degelijk financieel beheer.

9)     Open Vld pleit ervoor dat elke minister één burgerkabinet per legislatuur krijgt, waarbij burgers in debat kunnen gaan en na consensus beleidsaanbevelingen kunnen doen. Dit experiment geeft burgers in de loop van een legislatuur meer inspraak in en betrokkenheid bij het gevoerde beleid en vergroot het draagvlak van genomen beslissingen.


De burger betrekken in het beleid en oplossingen voorzien op maat wordt de uitdaging van de toekomst. We moeten daartoe inzetten op structuren maar vooral ook op mensen. Meer dan tot een oplossing moet zo tot een proces gekomen worden.  We geloven in een voortschrijdend proces dat vereenvoudiging voor de burger beoogt, eerder dan in plotse mirakeloplossingen. Dat is degelijk bestuur, waar liberalen voor gekend zijn.

Voor de stad betekent dit een lange termijnvisie nemen waarbij we ook de toekomstige generaties in gedachten houden. Zoals de Americaanse filosoof Charles Peirce zei, radicale liefde – niet
competitie, conflict, of uitdagingen – is de “grote evolutionaire kracht in het universum…”. Vanuit die houding kunnen we ook de nodige continuïteit bieden die we doorheen uitdagingen nodig hebben. Als we onze stad graag zien zullen we betere beslissingen nemen over de toekomst na de covid-19 pandemie.[1] Greenbizz is een Brusselse incubator. Ze biedt in Laken 8000 m² ruimte en allerlei diensten aan start-ups en beginnende ondernemingen, die duurzame projecten willen uitbouwen.