Nieuws

Brusselse regering maakt tientallen miljoenen euro vrij voor steunmaatregelen Brusselse economie
De Brusselse Regering en de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers in het Gewest hebben via hun officieel orgaan voor driepartijenoverleg een aantal maatregelen voorgesteld om de Brusselse economie opnieuw aan te zwengelen.

Naar aanleiding van de lockdown, de moorddadige aanslagen van 22 maart en de nooit eerder geziene Brussels bashing die onze hoofdstad ondergaat en omwille van de impact die dat alles heeft op onze economie, zet de Brusselse Regering alle zeilen bij om in overleg met de economische en sociale spelers hulp te bieden aan de sectoren die economisch het zwaarst getroffen zijn en het ernstig beschadigde imago van het Gewest te herstellen.

De gevolgen van de aanslagen en van de terreurdreiging in het algemeen laten zich op de eerste plaats voelen voor de handelszaken, de horecasector en de bedrijven die actief zijn in de toeristische sector. Het Gewest heeft zich ertoe verbonden binnen de domeinen waarvoor het bevoegd is, meer bepaald het imago van Brussel, toerisme, economie en buitenlandse handel, alle beschikbare hefbomen in te zetten.

Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke middelen. Op basis van de werkzaamheden die met de sociale partners zijn opgestart, zullen we met de voltallige Regering een omvangrijk steunplan voltooien en de nodige middelen inzetten om de uitdagingen het hoofd te bieden. Dat plan – met alle maatregelen en de bijbehorende financieringen – zal op 28 april voorgelegd worden op een buitengewone vergadering van de Regering.

Vorige week donderdag heeft de Brusselse Regering er al mee ingestemd een tijdelijke vrijstelling van de hotelbelastingen te financieren. Er zal aan de gemeenten gevraagd worden om die belasting gedurende zes maanden op te schorten. Zij heeft ook beslist steun te verlenen aan de ondernemingen in de verzwakte sectoren die te kampen hebben met thesaurieproblemen. Daarvoor zal via Finance.brussels (GIMB) een eerste budget van 3,5 miljoen euro vrijgemaakt worden. Dat is nog maar een begin. Er volgen nog tientallen andere maatregelen.

Het BESOC levert hiermee het bewijs van een geslaagd en doeltreffend sociaal overleg dat rekening houdt met alle geledingen van het Brusselse economische leven. Op het ogenblik dat de hele wereld meekijkt wat er in België gebeurt en gedaan wordt, willen de Brusselse Regering en haar partners fundamentele actie ondernemen voor de economie van het Gewest en dus die van het land. Zij zullen zich door geen enkel taboe laten afremmen. Het feit dat al volop begonnen is met het begroten van iedere onderstaande maatregel, toont aan met wat voor eensgezinde vastberadenheid alle actoren de concrete voorstellen om Brussel er terug bovenop te helpen, willen onderzoeken.

Zonder enig taboe en mét ambitie, want de Brusselse Regering heeft zich ertoe verbonden enkele tientallen miljoenen euro vrij te maken.

Het pakket maatregelen die op tafel gelegd zijn door de sociale actoren en de Regering en waarover onderhandeld zal worden met de sociale gesprekspartners, omvat onder meer:

-        Een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op terrassen, die voor 2,5 miljoen euro gecompenseerd wordt op de gewestbegroting.

-        Ongeveer 400.000 euro steun voor de beveiliging van de evenementenzalen en culturele locaties die subsidies krijgen van het Brussels Gewest.

-        Een grootschalige campagne om Brussel te promoten in België en in het buitenland via verschillende kanalen, maar ook tijdens allerlei evenementen in aanwezigheid van onder meer Minister-President Rudi Vervoort. Daarvoor zal een bedrag bestemd worden van 395.000 euro.

-        Een groot promotieplan voor een bedrag van 180.000 euro om het verblijfs- en dagtoerisme in Brussel terug te bevorderen, in samenwerking met verschillende websites die gespecialiseerd zijn in bestemmingspromotie zoals Trip Advisor, The Lonely Planet en de Guide du Routard.

-        De versterking van het fiscaal compensatiefonds.

-        Een snelle, versterkte en tijdelijke begeleiding voor de getroffen ondernemingen (boekhoudkundige, fiscale en juridische ondersteuning, ondersteuning bij de ontwikkeling, coaching, enz.), via de dienst 1819. Het Gewest trekt daarvoor een subsidie uit van een miljoen euro.

-        Het optrekken van het budget voor investeringssteun voor de sectoren in moeilijkheden met 2 miljoen euro.

-        De samenstelling van een pool van experten rond Impulse, Atrium en het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden), die zal opereren onder de noemer « Restart.brussels » en gefinancierd wordt voor een bedrag van 600.000 euro, om de getroffen ondernemers op verschillende manieren te begeleiden.

-        De terbeschikkingstelling van twee crisisproducten via Finance.brussels, al naargelang de grootte van de onderneming. Voor zelfstandigen en ZKO’s wordt voorzien in de toekenning van investeringskredieten van maximaal 20.000 euro tegen een beperkt tarief en voor de grotere ondernemingen in kredieten die kunnen oplopen tot 250.000 euro.

-        De invoering van een tijdelijke regeling waarbij het Waarborgfonds specifieke waarborgen verleent aan de getroffen ondernemingen die tussen november 2015 en april 2016 een aanzienlijke omzetdaling gekend hebben.

-        De versterking van het BRC Horeca na een behoeftenevaluatie.

-        De uitwerking van een handvest met de banksector om de financieringscapaciteit van de ondernemingen te versterken. Het is de bedoeling om 120 miljoen euro proberen op te halen en die in de reële Brusselse economie te pompen.

-        Het monitoren van de gevolgen van de crisis voor de tewerkstelling van de Brusselaars.

Bovenop het werk dat ze samen verrichten, eisen de Regering en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers ook een aantal vorderingen op federaal niveau, meer bepaald op het vlak van werk, en tijdelijke werkloosheid, maar ook in verband met de beveiliging van de metro en de luchthaven. Brussel is de hoofdstad van ons land. Brussel staat ten dienste van iedereen, maar het moet ook de steun krijgen van iedereen.