Nieuws

Minister Vanhengel presenteert opnieuw begroting Brussels Gewest in evenwicht
Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel heeft vandaag in de commissie financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een uiteenzetting gegeven over de aangepaste begroting 2018 en de nieuwe begroting 2019, meteen de laatste begroting van de huidige regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De minister wees er op dat beide begrotingen, zoals dit al enkele jaren het geval is, in evenwicht zijn.

Voorbeeldig parcours
Minister Vanhengel maakte van deze gelegenheid gebruik om een balans op te maken van de voorbije begrotingsjaren: “Ik meen te kunnen stellen dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op budgettair vlak een voorbeeldig parcours heeft afgelegd. Jaar na jaar werden de begrotingsdoelstellingen ruimschoots gehaald. Waar de andere entiteiten tekort na tekort optekenden, realiseerde het Brussels Gewest overschotten.” 

Sterke investeringen
Er werd sterk geïnvesteerd in de grote infrastructuurwerken van het gewest. Strategische investeringen, op het vlak van mobiliteit, veiligheid. Investeringen met een belangrijke economische impact, “onvermijdbaar voor de toekomst van dit gewest”, aldus de minister.
Minister Vanhengel stond tevens stil bij een belangrijk aspect van de voorbije regeerperiode: deze legislatuur kwam de impact van de zesde staatshervorming ten volle tot uiting. Deze staatshervorming werd gekenmerkt door de overheveling van niet alleen een breed pakket aan bevoegdheden en de daaraan gekoppelde middelen, maar meer essentieel nog met de autonomie, en dus ook de verantwoordelijkheid, om met die bevoegdheden een beleid op maat te voeren.

Ambitieuze fiscale hervorming
“En die verantwoordelijkheid hebben we in Brussel voor 100% opgenomen”, vervolgt de minister. “Op alle domeinen. Ik neem als voorbeeld de fiscaliteit. Als enige gewest hebben we de nieuw verkregen bevoegdheid ook effectief benut om met een ambitieuze fiscale hervorming de belasting op arbeid te verlagen, om de koopkracht van de Brusselaar te verhogen.”
Zowel de aangepaste begroting 2018 als de begroting 2019 geven een evenwicht. 

Investeren in mobiliteit
De belangrijkste stijging in de begroting 2019 vinden we in de kredieten bestemd voor mobiliteit, en meer bepaald voor de ontwikkeling van de metro en voor het ambitieuze renovatieplan voor tunnels, bruggen en viaducten. “We hebben het engagement genomen onze infrastructuur te verbeteren, en we voeren dit ook uit”, aldus de minister.

Lof voor Brussel Fiscaliteit
Ten slotte wierp de minister een bloemetje naar de gewestelijke fiscale administratie Brussel Fiscaliteit, namelijk voor de overname van de onroerende voorheffing. “Een belasting overnemen is een bijzonder complex gegeven. Geen enkele Brusselse administratie heeft zo’n belangrijke hervorming gekend, zowel op conceptueel vlak, op het vlak van personeelsbeleid als op het vlak van technologische ontwikkelingen.”

Zie hier de volledige uiteenzetting van minister Guy Vanhengel in de commissie financiën van 19.11.2018.
https://openvldbrussel.be/pdf/1617_nl.pdf