Nieuws

Mondelinge vraag van Els Ampe over de energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mevrouw Els Ampe. - Door enkele jaren geleden energiepremies in te voeren, is het gewest erin geslaagd om milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. Bovendien leveren deze premies een aanzienlijke bijdrage tot de verfraaiing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De premies zijn populair en we kunnen dus spreken van een succes. 

De invoering ervan heeft voor een enorme boom gezorgd in het aantal milieuvriendelijke investeringen. De stimulans tot investeren kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen maar ten goede komen. Het regeerakkoord stelt dat het systeem van deze premies duidelijk, transparant en efficiënt moet zijn. Dat is ook noodzakelijk om de duurzame investeringen op hetzelfde niveau te houden.

De drempels om de premie aan te vragen zijn echter vaak te hoog. Verschillende dure attesten moeten aangevraagd worden en dat vergt vaak veel tijd en middelen, wat niet opweegt tegen de investeringen. Het is dan ook belangrijk om de drempels te verlagen, zodat particulieren en bedrijven inspanningen blijven doen om hun huis of onderneming te 'vergroenen'. 

Verder zorgt het premiesysteem ook voor grote onzekerheid. Sommige van de goedgekeurde premies van 2013, toen u nog niet bevoegd was voor Leefmilieu en Energie, zijn nog steeds niet uitbetaald en er is nog geen uitbetaling in zicht, tenzij u mij daar vandaag meer over kunt vertellen. Deze onzekerheid remt toekomstige investeringen af en is contraproductief. Als de premies van 2013 nog steeds niet uitbetaald zijn, voorspelt dit niet veel goeds voor de premies van 2014. 

Hebt u zicht op een uitbetalingsdatum voor de premies van 2013? Zo niet, waarom niet? Wat hebt u al ondernomen om de toestand te verbeteren? Hoe zit het met de continuïteit van deze premies voor 2014? Welke initiatieven hebt u al genomen om de administratieve procedures te vereenvoudigen en de kosten te drukken? 

Mevrouw Céline Fremault, minister. - De energiepremies zijn een van de meest doeltreffende instrumenten van het gewest in de strijd tegen energieverspilling. Dankzij de premies konden alleen al in 2014 12.000 Brusselaars hun woning beter isoleren, een beter presterende verwarmingsketel laten installeren en energiezuinige huishoudapparaten kopen. 

Sinds 2004 kende het gewest bijna 160.000 energiepremies toe voor in totaal 110 miljoen euro, zowel aan particulieren als aan ondernemingen en overheidsdiensten. Die dienden om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en ze milieuvriendelijker te maken. 

Onder meer dankzij de premies is het energie- verbruik in het Brussels Gewest sinds 2004 met 25% gedaald, met alle gunstige gevolgen van dien voor de energiebevoorrading, het leefmilieu en de gezinsbudgetten. 

Ook al werd het premiestelsel de voorbije jaren soms plots aangepast, toch waken wij in de eerste plaats over de begrotingsstabiliteit ervan. 

Omdat het ernaar uitzag dat het budget voortijdig overschreden zou worden, werd de uitbetaling van de premies voor 2013 opgeschort vanaf 2 juli 2013. 

Eind 2013 bedroeg de schuld 11 miljoen euro. Die werd overgedragen naar het budget van 21,5miljoen euro van 2014. Daar komt nog 5miljoen euro bij aan premies die nog niet geregistreerd waren. 

De betalingen gingen weer van start op 1 januari 2014, het begin van het volgende begrotingsjaar. 

Om deze schuld aan te zuiveren, heeft de vorige regering twee maatregelen genomen. 

De eerste maatregel bestond in de vermindering van het premiebedrag en de tweede in de verhoging van de begrotingsgrondslag door een verschuiving van de bedragen van opdracht 15 (begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) naar opdracht 22 (begroting Leefmilieu Brussel). 

Daarnaast moeten binnen de globale enveloppe nog een aantal aanpassingen tussen basis- allocaties worden uitgevoerd om de laatste onbetaalde premies van 2013 te kunnen aanzuiveren, namelijk 107 premies die onmiddellijk moeten worden betaald (3.031.168euro), 41 premiebeloften die moeten worden betaald zodra de werken beëindigd zijn (3.276.971euro) en 54 premiebeloften die nog moeten worden vereffend (504.561 euro). 

Zodra het budget beschikbaar is, moet er nog een overdrachtsbesluit worden goedgekeurd. 

Het overdrachtsbesluit zou in de volgende weken goedgekeurd moeten worden, waardoor de premies van 2013 voor het einde van het jaar uitbetaald kunnen worden. 

Voor het begrotingsjaar 2014 is het aantal premieaanvragen stabiel. Het gaat om ongeveer 1 miljoen euro per maand. Het huidige budget zou moeten volstaan tot eind oktober. 

Het duurt gemiddeld tachtig dagen om de aanvragen te behandelen en de laatste betaling door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) gebeurt half december. Dat betekent dat premies vanaf oktober ingeschreven worden in de begroting van het nieuwe jaar. 

Zonder onverwachte wijzigingen blijft het premiestelsel behouden tot het einde van het jaar. We eindigen het boekjaar dus zonder uitstaande bedragen en met een rechtgetrokken begroting. 

Om de continuïteit van het huidige premiestelsel te garanderen, stellen we voor 2015 dezelfde begroting voor als in 2014, namelijk 20 miljoen euro. 

In afwachting van een evaluatie blijft het premiestelsel ongewijzigd. 

De doelstellingen bij een verbetering van het stelsel zijn tamelijk duidelijk: 

1.nagaan of er neveneffecten zijn en die beperken; 

2. de premies toegankelijker maken voor huurders: eigenaars gebruiken ze immers voor hun eigen woningen, maar nauwelijks voor huurwoningen; 

3. de energiepremies en renovatiepremies beter op elkaar afstemmen; 

4.de energiepremies richten op energie- besparende werken in plaats van op passieve nieuwbouw; 

5. de aanvraag- en toekenningsprocedures vereenvoudigen en centraliseren. 

Mevrouw Ampe vroeg naar het behoud van elektrische huishoudtoestellen in het energie- premiestelsel. 

Daarvoor moeten de milieu-efficiëntie en de sociaaleconomische impact van deze premies grondig bestudeerd worden. In de algemene beleidsverklaring wordt een duidelijk verband gelegd met de huidige premies. De evaluatie komt er pas begin volgend jaar, maar de voormelde doelstellingen moeten gerealiseerd worden. 

Mevrouw Els Ampe.- Uw antwoorden stellen mij enigszins gerust. Het is positief dat in 2014 alle aanvragen tot in oktober kunnen worden betaald en dat u voor 2015 hetzelfde bedrag hebt uitgetrokken. Ik kijk ook uit naar de evaluatie van begin 2015. 

Als u eraan zou denken om de energie- en renovatiepremies te centraliseren, wat ik een zeer goede zaak vind, kan ik u alleen maar aanraden om de aanvraagprocedure zou eenvoudig mogelijk te houden en ze veeleer te baseren op het systeem van de energiepremies dan op het systeem van de renovatiepremies. Hoe makkelijker de aanvraag is, hoe beter je mensen kunt bereiken die niet hebben gestudeerd.