Nieuws

René Coppens over begroting 2019: ''VGC is baken van stabiliteit in Brussel''
De plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besprak op vrijdag 30 november de begroting van de VGC voor 2019. Lees hieronder de tussenkomst van raadslid René Coppens. 

Mevrouw de Voorzitter,

Geachte Collegeleden,

Beste collega’s,

 

Hoewel voor sommigen complex, is de begroting evenwel vooral een voorafspiegeling van de beleidsintenties van onze overheid voor het komende jaar. De voorliggende, heldere, begrotingsdocumenten zijn een bloemlezing van de bewuste keuzes die de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt voor de burgers en organisaties die actief zijn in ons gewest. De begroting registreert haarfijn de wissels op de toekomst.

 

Ook uit deze begroting spreekt duidelijk de intentie om verder in te zetten op de grootstedelijke uitdagingen in ons gewest.

 

Een begroting van bijna 189 miljoen EUR en daarbovenop zowat 93 miljoen EUR aan investeringen. Dat is het grootste volume aan middelen ooit, zowel voor exploitatie als voor investeringen, dat door de VGC is ingezet. We mogen daar, als kleine overheid, terecht fier op zijn.

 

Voor 2019 legt u, mijnheer de collegevoorzitter, voor de 19de keer op rij een sluitende begroting voor. U zorgde de voorbije bestuursperioden steeds dat de nodige inspanningen werden geleverd om de financiën van de VGC op orde te houden.

 

Maar het is niet in dovenmansoren gevallen dat de opmaak van de begroting elk jaar een moeilijke opgave blijft.

De VGC wordt enerzijds permanent geconfronteerd met heel wat maatschappelijke en grootstedelijke uitdagingen terwijl ze anderzijds wordt geconfronteerd met een onregelmatige en soms ook beperkte structurele groei van haar ontvangsten. De jaarlijkse uitdaging voor het indienen van een begroting in evenwicht mag inderdaad niet worden geminimaliseerd.

Het begrotingsevenwicht wordt vaak ten onrechte afgeschilderd als een fetisj zonder betekenis. Daarbij wordt evenwel uit het oog verloren dat door het evenwicht aan te houden schuldopbouw wordt vermeden. En ook op het vlak van het schuldbeheer doet de VGC wat ze moet doen. U waakt er al jaren over dat de schuld niet sneller stijgt dan de ontvangsten en dat de schulden die worden aangegaan, via leningen, onder controle blijven. De samenwerking met het agentschap van de schuld van het Brussels Gewest en de, nu al een paar jaar, aanhoudende lage rente zorgen voor een bijkomende positieve impuls.

Hierdoor legt de VGC geen hypotheek op de toekomst, noch op deze van de burgers en organisaties die we ondersteunen, noch op deze van de volgende bestuursploeg. Mijnheer de collegevoorzitter, u beheert deze financiën als een goede huisvader.

 

Beste collega’s,

 

De VGC is, zeker met een dergelijk volume aan middelen, uitgegroeid tot een baken van stabiliteit in ons gewest. Ook in 2019 zal dit niet anders zijn.

 

Investeren, investeren en nog eens investeren.

 

In 2019 wordt er verder stevig geïnvesteerd in Onderwijs en Vorming nl. 63,48 miljoen EUR. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de capaciteitsuitbreiding. Indrukwekkend zijn ook de DBFM-projecten die onder uw impuls, minister Vanhengel, werden opgestart en die nu, een voor een, worden gerealiseerd. Ook de inspanning die u blijft doen voor de speelpleinwerking is het vermelden waard. De beschikbare capaciteit voor onze jongeren stijgt ook in die sector naar een ongezien niveau.

Maar eveneens in de sectoren Gezin, Welzijn en Gezondheid, en dat doet mij uitermate veel plezier mevrouw Debaets, wordt er fors geïnvesteerd nl. zowat 11 miljoen EUR.

 

Voor de sector Cultuur, Jeugd en Sport, collega Smet, wordt in 2019 in globo bijna 12 miljoen EUR voorzien aan investeringen. Het gaat hier weliswaar vooral over investeringen die u de voorbije jaren niet heeft gerealiseerd en die u vervolgens verschuift naar 2019. Ik kijk alvast uit naar de realisatie ervan.

 

Mevrouw de Voorzitter, ik concludeer.

 

Het is duidelijk dat het College met deze begroting er opnieuw voor zorgt dat de middelen zullen worden ingezet om de in het bestuursakkoord aangegane engagementen verder vorm te geven. Meer nog, naast deze engagementen wordt er ook budgettaire ruimte voorzien die zal worden aangewend voor een aantal nieuwe beleidsimpulsen.

 

2019 wordt duidelijk een boeiend werkjaar.

 

Ik dank u.

 

René Coppens

Volksvertegenwoordiger