Nieuws

Bijzondere Brandweercommissie stelt eindrapport voor
Tijdens de plenaire vergadering van 23 november 2019 werd het verslag voorgesteld van de werkzaamheden van de Bijzondere Commissie Brandweer, die onderzoek deed naar het beheer van openbare aanbestedingen bij de Brusselse Brandweerdiensten. De Bijzondere Commissie stelde tevens haar vaststellingen en aanbevelingen voor. Lees hieronder de tussenkomst van commissielid René Coppens.


Geachte Voorzitter,

 

Vooraleer ik ten gronde tussenkom, wil ik graag eerst een woord van dank richten aan de commissievoorzitter die onze werkzaamheden in de Bijzondere Commissie gedurende meer dan 8 maanden in goede banen heeft geleid. Ook dank aan de diensten van het parlement, in het bijzonder de commissiesecretaris, voor de deskundige ondersteuning. En dank aan de commissieleden voor de constructieve houding en de sereniteit die aan de dag werd gelegd. Met respect voor het werk van de hulpverleners die de Brusselaars dagelijks ter hulp schieten. Soms hun eigen leven in gevaar brengend om dat van anderen te redden.

 

Collega’s,

 

Aanleiding voor de hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken en de daaropvolgende installatie van de Bijzondere Commissie waren de interpellaties van 13 december 2017, op basis van een vernietigend rapport van het Rekenhof uit 2017 over het beheer van de DBDMH, de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

 

Een rapport dat “grove nalatigheden” vaststelde in verband met het beheer van openbare aanbestedingen. Aankopen en de administratieve formaliteiten die daarmee gepaard gaan, werden niet volgens het boekje uitgevoerd en afgehandeld. Dossiers waren vaak slecht gedocumenteerd en onvolledig.

 

Uit de hoorzittingen is gebleken dat dit alles niet kwaadwillig gebeurde, maar vaak uit onwetendheid. Wat de feiten an sich uiteraard niet goedpraat. De moeilijke verstandhouding tussen de operationele en administratieve poot lag mee aan de basis van een administratie die vierkant draaide.

 

Collega’s,

 

De hoorzittingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in de commissie Binnenlandse Zaken en de Bijzondere Commissie resulteerden in een lijvig verslag van bijna 400 pagina’s en een voorstel van vaststellingen en aanbevelingen dat vandaag ter stemming voorligt.

 

De Bijzondere Commissie beveelt op basis van de rapporten van het Rekenhof en de talrijke getuigenissen van betrokkenen onder meer de volgende punten aan: het voorzien van een modern beheer van de HR en de boekhouding, het uitvoeren van de aanbevelingen van het Rekenhof, het zorgen voor een betere samenwerking tussen de administratieve en operationele directies en het inschakelen van personeel gespecialiseerd in openbare aanbestedingen. Het parlement zal het Rekenhof verzoeken een nieuwe doorlichting te organiseren.

 

Collega’s,

 

Ik ben ervan overtuigd dat er al heel wat inspanningen zijn geleverd om de werking en organisatie van de DBDMH te verbeteren. De in 2015 gestemde hervorming is geïmplementeerd en verscheidende aanbevelingen die door het Rekenhof werden geformuleerd, zijn het laatste jaar reeds in de praktijk omgezet.

 

Collega’s,

 

Ik denk dat het verslag van de werkzaamheden in commissie een waarheidsgetrouwe blik werpt op de veelzijdige organisatie van een instelling als de DBDMH en de uitdagingen waar ze voor stond en staat. Niets is zwart-wit. Uit de hoorzittingen is duidelijk gebleken dat de realiteit veel complexer en genuanceerder is dan soms werd voorgesteld. Gemakkelijke, holle slogans bieden geen oplossing voor de problemen waarmee de DBDMH te kampen had. En noodzakelijke hervormingen vragen tijd.

 

Daarnaast denk ik dat het voorstel van vaststellingen en aanbevelingen een goede leidraad is voor de door te voeren hervormingen en een goede basis vormt voor de verdere uitoefening van de parlementaire controle op de staatssecretaris of minister die vandaag en in de toekomst bevoegd is voor de DBDMH.

 

Ik wens mevrouw de staatssecretaris veel succes met de hervormingen die reeds volop aan de gang zijn en met de uitvoering van de aanbevelingen geformuleerd door de Bijzondere Commissie. Opdat de Brusselse hulpdiensten deze zwarte bladzijde definitief kunnen omdraaien en van iedereen het vertrouwen kunnen genieten dat ze ten volste verdienen.

 

Ik dank u.

 

René COPPENS