Nieuws

Samen sterker tegen spijbelen en schooluitval
Minister en collegevoorzitter VGC Guy Vanhengel was aanwezig op de lancering van het Centraal Meldpunt Brussel KANS en de vernieuwde werking Abrusco. Beide organisaties zijn belangrijke partners van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de strijd tegen spijbelen en schooluitval in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en voor het verhogen van een gekwalificeerde uitstroom.

Eva Trogh, coördinator van KANS, lichtte de opstart en werking van KANS Centraal Meldpunt Brussel toe. Tomas De Kerpel, directeur van Abrusco, legde de vernieuwde werking van zijn organisatie uit. Een leerling getuigde waarom de begeleiding belangrijk is met het oog op het behalen van een diploma. KANS wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor jongeren en ouders in het kader van schooluitval, waar ze gewoon binnen kunnen springen en op korte termijn geholpen worden. Abrusco is een organsisatie die probeert schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

In de woorden van minister Guy Vanhengel : "De school is de eerste verantwoordelijke partner in de strijd tegen schooluitval. Door te zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs en een goed uitgebouwd zorgbeleid, door te werken aan een verbindend en positief schoolklimaat, aan respectvolle relaties tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, kan schooluitval worden voorkomen. Maar toch zijn er situaties waarin dit niet meer lukt en zijn er leerlingen die de aansluiting bij het dagelijks schoolgebeuren verliezen en nood hebben aan een adempauze, aan extra ondersteuning en begeleiding. Schools falen, een verkeerde studiekeuze en een gebrek aan motivatie zijn vaak terugkerende redenen waarom jongeren spijbelen, schoolse vertraging oplopen en vroegtijdig de school verlaten. 
Deze problematiek staat hoog op de politieke agenda, zowel op het Europese en federale niveau, als op het regionale en lokale. Met het ondersteunen en subsidiëren van KANS en ABRUSCO, toont de VGC zich als een krachtdadige overheid, die de vinger aan de pols houdt van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het moet ons gezamenlijk doel zijn ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gekwalificeerd de eindmeet halen.
Deze aanpak kadert in een ruimer beleid, dat door de VGC wordt gevoerd op het vlak van onderwijs-opleiding-arbeidsmarkt.
De demografische boom in Brussel en de aantrekkingskracht van de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs leiden er toe dat er meer scholen nodig zijn. Daarom investeert de VGC al jaren in de bouw en renovatie van scholen, verspreid over het grondgebied van het Brussels Gewest. Dat doen we om extra plaatsen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs te realiseren. Om u een idee te geven, de VGC subsidieerde, sinds 2000 tot de dag van vandaag, 340 miljoen euro in onderwijsinfrastructuur.
Het hoeft geen betoog dat een state-of-the-art infrastructuur en en kwaliteitsvolle uitrusting het onderwijs en het welbevinden versterkt, maar investeren in infrastructuur alleen is niet voldoende. Minstens even belangrijk zijn het valoriseren en professionaliseren van de leerkrachten, door hun pedagogische vaardigheden te verfijnen op het vlak van diversiteit, meertaligheid, ouderbetrokkenheid, het omgaan met kansarmoede en schoolmoeheid.
De honderd onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunen het Brusselse onderwijsveld, activeren, inspireren en verbinden schoolteams met ouders, partners en buurt, opdat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Met de lancering van het centraal meldpunt KANS en de versterking van de werking van ABRUSCO willen we de negatieve spiraal van schoolmoeheid, spijbelen en uitval doorbreken en willen we ervoor zorgen dat jongeren die dreigen uit te vallen opnieuw de kans krijgen om hun loopbaan terug in handen te nemen en hen zover mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.
Op vraag van de scholen, de ouders, de onderwijs- en welzijnspartners, de partners op het vlak van opleiding en tewerkstelling, zetten we ons als VGC achter een gecoördineerde en globale aanpak. We doen dat samen met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beleidsdomein- en netoverschrijdend, en met de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen/jongeren een nieuwe start te geven en aldus hun recht op leren te garanderen." (einde toespraak G. Vanhengel)