Nieuws

René Coppens vraagt Collegelid om werk te maken van politieke visienota over het bibliotheekwezen
Lees hieronder de tussenkomst en de gestelde vragen van raadslid René Coppens in de commissie Cultuur van de Raad van de VGC over de toekomst van het bibliotheekwezen en de door het bevoegde Collegelid aangekondige visietekst.

Het verheugt mij dat het Nederlandstalige bibliotheeklandschap in Brussel vandaag nog eens op de agenda van de plenaire staat. Het bibliotheekbeleid ligt mij immers nauw aan het hart. 

Binnen het netwerk van Brusselse bibliotheken is er sinds vorig jaar een denktank actief, wiens opdracht er in bestaat het debat over de rol van de hedendaagse bibliotheek voor te bereiden. En dit met nadruk op de maatschappelijke relevantie van het bibliotheekwezen. 

Het is positief dat de partners die deelnemen aan deze denkoefening teruggaan tot de essentie. Wat zijn de prioritaire doelstellingen van een bibliotheek? En hoe moet de bibliotheek van de 21ste eeuw, rekening houdende met de Brusselse context van meertaligheid en multiculturaliteit, er precies uitzien? 

De inspiratietekst zou begin januari klaar zijn en voorgelegd worden aan de Raad. Kan het Collegelid eventueel de krachtlijnen of de hoofdpunten van de inspiratietekst alvast voorstellen? Worden er aanbevelingen geformuleerd door de bibliothecarissen? Het spreekt natuurlijk vanzelf dat we het debat alleen op een grondige manier kunnen voeren als de raadsleden beschikken over de nodige teksten. 

Ik wil nog niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar heeft het Collegelid al in gedachten hoe zijn politieke visietekst, die zich zal baseren op de inspiratietekst van de bibliothecarissen, er precies zal uitzien? Waar zullen de klemtonen komen te liggen?

In verband met het collectiebeleid van onze bibliotheken zei het Collegelid enkele maanden geleden dat de 20 bibliotheken een collectieschema hebben uitgetekend. U bent daar toen niet verder op ingegaan. Kan het Collegelid daar al iets meer over zeggen? Hoe ziet dat collectieschema er grosso modo uit? 

Ik hoop dat het Collegelid binnenkort werk zal maken van zijn politieke visienota over het bibliotheekwezen en dat aan de Raad ook alle relevante documenten van de denktank, die nuttig zijn om het inhoudelijk debat te voeden, zullen worden overgemaakt. 

Ik sluit mij voorts aan bij de pertinente vragen van collega Delva en ik ben benieuwd naar de antwoord van het Collegelid.