Nieuws

René Coppens reageert tevreden op het Brusselse Veiligheidsplan
Op 21/02 werd in de Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement het Brusselse Preventie- en Veiligheidsplan besproken. René Coppens aandachtig gelezen en feliciteert de regering met dit ambitieuze plan. Lees hieronder zijn tussenkomst.

Ik wens in de eerste plaats de regering en Brussel Preventie en Veiligheid te feliciteren met de totstandkoming van voorliggend document: een coherent, geïntegreerd en daadkrachtig gewestelijk veiligheidsplan.

Open Vld is dan ook tevreden met dit langverwachte Brusselse Preventie- en Veiligheidsplan. Want dankzij de opstelling van dit plan komt ook een ééngemaakt veiligheidsbeleid in Brussel tot stand, waar we al lang vragende partij voor zijn. Eén gewestelijk gecoördineerd veiligheidsbeleid dat rekening houdt met de lokale specificiteiten. 

Eén van de belangrijkste taken van een overheid is het waarborgen van de veiligheid voor al haar inwoners. Dit strategische veiligheidsplan, gebaseerd op vijf overkoepelende doelstellingen en tien uiteenlopende maatschappelijke problematieken, is een krachtig signaal en een doortastend en geloofwaardig antwoord op de problemen waarmee we vandaag in onze stedelijk weefsel te kampen hebben. 

Een signaal naar de bevolking toe, dat het gewest prioritair inzet op de veiligheid van alle Brusselaars. Maar ook een signaal waarmee we duidelijk maken dat bepaalde gedragingen en activiteiten van criminele aard niet worden getolereerd en kordaat worden aangepakt.

Dit breed opgevatte veiligheidsplan levert de gewestelijke overheid en alle betrokken partners bovendien de nodige instrumenten om de uitdagingen waar we voor staan, op een doeltreffende wijze het hoofd te kunnen bieden. Kernwoorden zijn samenwerking, overleg en evaluatie. 

De geformuleerde strategieën en actiepunten zijn gebaseerd op een gedegen kennis van het terrein. Per thema schrijft het plan een reeks maatregelen voor op basis van drie steeds terugkomende pijlers: preventie, reactie en opvolging. Een goed evenwicht tussen die drie pijlers biedt mijns inziens zowel op korte, middellange als lange termijn de beste garantie op blijvend succes. 

De regering zet terecht in op kennisverwerving en informatievergaring. Feiten zijn essentieel als het aankomt op het formuleren van beleidsdoelstellingen en actiepunten. Het gaat er ook om de noden en behoeften op het terrein zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het Veiligheidsplan uit de ambitie om die terreinkennis ook steeds te actualiseren en op die manier zo dicht mogelijk op de bal te spelen. Ook dat juichen we toe. 

Een andere overkoepelende doelstelling betreft de opleiding van preventie- en veiligheidsactoren in het kader van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen. Daarin wordt aandacht besteed aan de specifieke Brusselse realiteit, de verbrusseling van het veiligheidspersoneel en zullen de opleidingen en vormingen in functie staan van de doelstellingen die worden geformuleerd in het Veiligheidsplan. 

Om maatschappelijke problemen aan te pakken en indien mogelijk te voorkomen, is het van cruciaal belang om de krachten te bundelen en ook de niet-traditionele veiligheidsactoren hierbij te betrekken en good practices uit te wisselen. Een geïntegreerde veiligheidsaanpak kan criminaliteit voorkomen door op tijd in te grijpen. Het doet ons dan ook plezier dat de regering in dat verband gebruik zal maken van nieuwe technologieën om de veiligheid van de Brusselaars te verbeteren. Ook daar pleit mijn partij al verscheidene jaren voor. Maak van het Brussels Gewest verder een smart city en dat zal ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners ten goede komen.

Ook het belang van een gecoördineerde en geharmoniseerde communicatie valt niet te onderschatten. Het is lovenswaardig dat het veiligheidsplan ook hier veel waarde aan hecht. Brussel verdient het om zowel binnen het gewest als erbuiten meer in een positief daglicht te worden gesteld. In geval van crisissituaties is een performante berichtgeving naar de bevolking toe essentieel. Ik durf mij luidop de vraag te stellen of het niet nuttig zou zijn om de communicatie rond veiligheidsthema’s naast het Nederlands en het Frans ook in het Engels te voeren. Maar dat laat ik over aan de wijsheid van de regering.

Beste collega’s,

Dit ambitieuze Preventie- en Veiligheidsplan bewijst dat de regering optimaal gebruik maakt van de bevoegdheden die haar krachtens de zesde staatshervorming werd toevertrouwd. Ze levert de nodige instrumenten om van Brussel een zo veilig mogelijk stadsgewest te maken. 

De Open Vld-fractie wenst de minister-president veel succes met de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan.